Ντόρα Οικονόμου

Διευθύντρια, Τομέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, ΣΕΒ

Η Nτόρα Οικονόμου είναι Διευθύντρια Τομέα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Στο ΣΕΒ το χαρτοφυλάκιο της περιλαμβάνει τα θέματα και τις πρωτοβουλίες που αφορούν στην εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, τη μαθητεία, την πρακτική άσκηση, την αρχική και συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, την ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση, τις δομές και προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων καθώς και τη σύνδεση όλων των παραπάνω με την αγορά εργασίας. Επιπρόσθετα, στις αρμοδιότητες της εντάσσονται και οι δράσεις προώθησης της συμπερίληψης, στις επιχειρήσεις καθώς και θέματα μετανάστευσης, σύγχρονες μορφές οργάνωσης εργασίας και συστήματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. Συμμετέχει επίσης στη θεσμική εκπροσώπηση του Συνδέσμου στις διαβουλεύσεις και στις επιτροπές των Υπουργείων Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και άλλων φορέων στα θέματα αρμοδιότητάς, καθώς και στις σχετικές ομάδες εργασίας της BusinessΕurope.

Εργάστηκε στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) για περισσότερα από 25 χρόνια σε διευθυντικούς και συμβουλευτικούς ρόλους σε πολυεθνικές και Ελληνικές εταιρείες, με εξειδίκευση σε θέματα εταιρικής κουλτούρας, στη δημιουργία ενός σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος, καθώς και στην ανάπτυξη συστημάτων ανθρώπινου δυναμικού και τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους.

Κατέχει ΜΑ in Industrial Relations από το Πανεπιστήμιο του Warwick και ΜΑ in Communications Policy Studies από το City University.

;