Λίλιαν Μήτρου

Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Η Λίλιαν Μήτρου είναι  καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και Δικηγόρος Αθηνών. Διδάσκει Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Δίκαιο της Πληροφορίας/Διαδικτύου στο Τμήμα Μηχανικών και Πληροφοριακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και ως επισκέπτρια καθηγήτρια  στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,  στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών).  Διετέλεσε  μέλος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (1999-2003) και από τον Νοέμβριο 2016 είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.  Κατά την Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ (2014) υπήρξε Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας για την  προστασία δεδομένων (DAPIX) που διεξήγαγε τις συζητήσεις και διαπραγματεύσεις για τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (2016/679/ΕΕ) και την Οδηγία για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (2016/680/ΕΕ) σε τεχνικό επίπεδο. Έχει διατελέσει μέλος/ πρόεδρος πολλών νομοπαρασκευαστικών επιτροπών με αντικείμενο την προστασία προσωπικών δεδομένων, τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες,  την ασφάλεια πληροφοριών- υποδομών-δικτύων, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την ηλεκτρονική συνταγογράφηση  κ.α.  Ασκεί συμβουλευτική δικηγορία και έχει  συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά έργα σε διεθνές και εθνικό επίπεδο.  Έχει γράψει  βιβλία και επιστημονικά άρθρα στα ελληνικά, αγγλικά και γερμανικά.  

;