Βερώνη Παπατζήμου

Partner, People Services, Consulting, KPMG

KPMG in Greece

Η Βερώνη έχει την ευθύνη των συμβουλευτικών υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα. Εργάζεται με ζήλο στην υποστήριξη εταιρειών για τη βελτίωση της απόδοσής τους, την επίτευξη των στόχων τους και την ευθυγράμμισή τους με τη στρατηγική της εταιρείας. Επίσης υποστηρίζει με αφοσίωση στελέχη στην επίτευξη των προσωπικών τους στόχους και στην αποτελεσματική διαχείριση της καριέρα τους.

Εξειδικεύεται σε έργα που αφορούν το ανθρώπινου δυναμικό & την αλλαγή, με έμφαση στη στρατηγική ανθρώπινου δυναμικού με το σχεδιασμό και υλοποίηση ερευνών απόψεων εργαζομένων και διάχυση εταιρικών αξιών, στην ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης της απόδοσης και ανταμοιβών, στην αναγνώριση των δυνατοτήτων στελεχών για περαιτέρω ανάπτυξη και αξιοποίηση μέσω Κέντρων Ανάπτυξης & Αξιολόγησης και σχεδιασμό ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης ταλέντων, στην υποστήριξη στελεχών που βρίσκονται σε φάση μετάβασης σε άλλους τομείς ευθύνης μέσω προγραμμάτων Επαγγελματικής Αποκατάστασης καθώς και στο σχεδιασμό και υποστήριξη μεγάλων ελληνικών και πολυεθνικών οργανισμών στη διαχείριση της αλλαγής. Τέλος, η Βερώνη συμβάλει στην προώθηση της δραστηριότητας του ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα μέσα από έρευνες, ομιλίες και άρθρα.