Βερώνη Παπατζήμου

Γενική Διευθύντρια, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού

KPMG στην Ελλάδα

Η Βερώνη έχει την ευθύνη των συμβουλευτικών υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα. Εργάζεται με ζήλο στην υποστήριξη εταιρειών για τη βελτίωση της απόδοσής τους, την επίτευξη των στόχων τους και την ευθυγράμμισή τους με τη στρατηγική της εταιρείας και υποστηρίζει με αφοσίωση στελέχη στην επίτευξη των προσωπικών τους στόχους για την αποτελεσματική διαχείριση της καριέρα τους.

Εξειδικεύεται σε έργα που αφορούν το ανθρώπινου δυναμικό & την αλλαγή, με έμφαση στη στρατηγική ανθρώπινου δυναμικού, τη διαμόρφωση ενιαίας εταιρικής κουλτούρας και τη διάχυση εταιρικών αξιών, στην ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης της απόδοσης και ανταμοιβών, στην αναγνώριση των δυνατοτήτων στελεχών για περαιτέρω ανάπτυξη και αξιοποίηση μέσω ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης ταλέντων, στην υποστήριξη στελεχών που βρίσκονται σε φάση μετάβασης μέσω προγραμμάτων Επαγγελματικής Αποκατάστασης ς. Τέλος, η Βερώνη συμβάλει στην προώθηση της δραστηριότητας του ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα μέσα από έρευνες, ομιλίες και άρθρα.