Άρης Δημητριάδης

Executive Director Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων & Ασφάλισης

Όμιλος ΟΤΕ

O κ. Αριστόδηµος Δηµητριάδης ορίστηκε Executive Director Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων & Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ τον Νοέμβριο του 2012. Ανήκει στο στελεχιακό δυναµικό της COSMOTE από το 2005 και διετέλεσε ∆ιευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Οµίλου COSMOTE την περίοδο 2005-2012. Πριν από τον Όµιλο COSMOTE, εργάστηκε στην KPMG και επί σειρά ετών στον τραπεζικό τοµέα πρώτα στην ABN AMRO και στην συνέχεια στην FBB-Πρώτη Επιχειρηματική Τράπεζα ως Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου. O κ. Δηµητριάδης είναι κάτοχος πτυχίου Οικονοµικών και Πολιτικής από το Kent University του Ηνωµένου Βασιλείου καθώς και µεταπτυχιακού τίτλου στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων από το ίδιο πανεπιστήμιο. Τέλος, διαθέτει τις πιστοποιήσεις Εσωτερικού Ελεγκτή (CIA), Εσωτερικού Ελεγκτή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (CFSA) ,Εσωτερικού Ελεγκτή για την Διαχείριση Κινδύνων (CRMA) από το ∆ιεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών και είναι Πιστοποιημένος Ελεγκτής κατά της Απάτης (CFE) από το Διεθνές Ινστιτούτο κατά της Απάτης. Κατέχει επίσης την (CRISK) πιστοποίηση στην ανάλυση κινδύνων για συστήματα πληροφορικής και την πιστοποίηση (ICA) σε θέματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης & Οικονομικής απάτης.