Δρ. Δημήτριος Παρδάλης

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) - Επικεφαλής της Μονάδας Εταιρικής Διακυβέρνησης και Δικλείδων Ασφαλείας

Εθνική Ασφαλιστική

Ο κύριος Παρδάλης κατέχει τη θέση του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) - Επικεφαλής της Μονάδας Εταιρικής Διακυβέρνησης και Δικλείδων Ασφαλείας της Εθνικής Ασφαλιστική, είναι πιστοποιημένος EU GDPR DPO και διαθέτει ευρύ γνωστικό υπόβαθρο στoν ασφαλιστικό κλάδο, ιδίως σε υπηρεσίες συμμόρφωσης, με σημαντικές γνώσεις σε δίκαιο, κανονισμούς και κατευθυντήριες γραμμές (π.χ. GDPR, Solvency II, SOX). Έχει υψηλή εξειδίκευση στην ανάπτυξη προγραμμάτων ελέγχου συμμόρφωσης, αναγνώριση σημαντικών κινδύνων και σημείων ελέγχου, μέτρηση και παρακολούθηση του αντίκτυπου συμμόρφωσης σε νέα προϊόντα, υπηρεσίες και μηχανογραφικά συστήματα, χρήση και ανάλυση συγκεκριμένων δεικτών που σχετίζονται με την παρακολούθηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, προετοιμασία και παρουσίαση εκθέσεων στην ανώτατη διοίκηση, εκπροσώπηση της εταιρείας στην επικοινωνία και αλληλεπίδραση με τις ρυθμιστικές αρχές/όργανα. Ο κύριος Παρδαλής διδάσκει Διοίκηση Επιχειρήσεων και Λογιστική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και είναι μέλος του συμβουλευτικού συμβουλίου εκδόσεων του περιοδικού "The Review of Financial & Accounting Studies", του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδος, του Συνδέσμου Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.