Μαρίνα Καπετανάκη

Head of Deal Advisory

KPMG στην Ελλάδα

Η Μαρίνα ειδικεύεται σε ειδικούς ελέγχους (due diligence), προσφέροντας συμβουλευτικές υπηρεσίες τόσο από τη μεριά του αγοραστή όσο και του πωλητή. Επιπρόσθετα, διευθύνει την ομάδα που ασχολείται με Υπηρεσίες Μετατροπής βάσει Νέων Λογιστικών Προτύπων όπως τα Δ.Λ.Π.Χ., τα Νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, και τα US GAAP.